Raport do pobrania

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 18-400 Łomża ul. Długa 13

Numer identyfikacyjny REGON

00058028500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

biblioteka@mbp-lomza.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

administracja@mbp-lomza.pl

Telefon kontaktowy

862165481

Data

2021-03-25

Miejscowość

Łomża

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODLASKIE

Powiat

Powiat m. Łomża

Gmina

 1. Łomża (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

6

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzeniekomunikacyjne ?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej wsposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psaasystującego?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwośćewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 3

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej mbp-lomza.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej bibliotekadladzieci.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej bip.mbp-lomza.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionychsposobów/środków wspierających komunikowanie się?
 1. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
 1. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
 2. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
 2. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 3. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

3

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

 1. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

23

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

dowóz książek dla osób niepełnosprawnych – 11 osób, wypożyczanie książek mówionych (kasety) dla czytelników

niedowidzących – 5 osób, wypożyczanie czytaków plus (nagrane książki) dla czytelników niedowidzących – 7 osób

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

dostęp alternatywny stosowany na prośbę czytelników, po uzgodnieniu telefonicznem

 

Wielkość tekstu-+=