Status prawny

www.bip.mbp-lomza.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zwana dalej Biblioteką z siedzibą w Łomży przy ulicy Długiej 13 jest samorządową instytucją kultury wpisaną 26 sierpnia 1999 roku do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Biuro Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr ZKS. 4011-3/99. Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.),
  • statut Biblioteki.

Szczegółowe zadania i organizację Biblioteki określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez dyrektora MBP. Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w regulaminach poszczególnych komórek udostępniania.

Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce Regulaminy.

Wielkość tekstu-+=