Majątek

www.bip.mbp-lomza.pl

Biblioteka posiada następujące nieruchomości:

  • Budynek przy ulicy Długiej 13, wpisany do Rejestru Zabytków pod nr KL-WKZ-5330-2/80, o powierzchni użytkowej 1290,8 m², z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 934 m².
  • Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 349,1 m² znajdujący się w budynku przy ulicy 3 Maja 6 A wraz z udziałem wynoszącym do 0,257 części w częściach wspólnych budynku, z prawem wieczystego użytkowania gruntu – z udziałem wynoszącym do 0,257 części w działce o powierzchni 1635 m².
  • Dwa murowane garaże przy ulicy Jatkowej.

Biblioteka posiada następujący środek transportu:

Samochód Citroen Berlingo (2008).

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (brutto).
Stan na 31 grudnia 2016 r.
Nazwa Kwota (zł)
Budynki i lokale 1 533 846,36
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 135 156,66
Urządzenia, przyrządy, wyposażenie 462 454,58
Wartości niematerialne i prawne 3 660,00
Zbiory biblioteczne 2 075 090,03

 

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w 2016 r.
Dochody Kwota (zł)
Dotacje ogółem, 2 041 000
w tym:
– dotacja z Urzędu Miejskiego w Łomży 2 000 000
– dotacja celowa z BN na zakup zbiorów 41 000
Dochody własne, 106 159
w tym:
– wpływy z różnych opłat 6 465
– dochody z najmu, dzierżawy 29 668
– wpływy z usług 1 896
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 168
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500
– odsetki 1 216
– wpływy z różnych dochodów, w tym odpisy amortyzacyjne 64 246
Koszty Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 536 384
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i honoraria 44 055
Energia elektryczna i cieplna 104 542
Czynsze, ochrona obiektów 40 913
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych 65 405
Zakup zbiorów 136 854
Usługi remontowe 47 306
Pozostałe koszty 154 192
Wielkość tekstu-+=